Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Word – 19,3 KB 145 downloads

Algemene voorwaarden

Opdracht en partijen

RENATE KUNST Advocaat en Mediator is een eenmanszaak.
Alle opdrachten worden uitsluitend onder deze algemene voorwaarden aanvaard en persoonlijk uitgevoerd door RENATE KUNST. Een opdracht is aanvaard nadat die schriftelijk (waaronder ook te verstaan is per e-mail) namens en door Renate Kunst aan opdrachtgever is bevestigd, tenzij de uitvoering daarvan feitelijk reeds is aangevangen na overleg met de opdrachtgever of diens wettelijke vertegenwoordiger (of de persoon die Renate Kunst daarvoor mag houden). Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van RENATE KUNST, nimmer tot een resultaatsverplichting.

Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Als de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel die opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan RENATE KUNST toekomt.

Als een goede uitvoering van de opdracht dit naar het redelijk oordeel van de behandelend advocaat vereist, kan zij zich daarbij door derden laten bijstaan. RENATE KUNST zal bij de uitvoering van haar verleende opdrachten en bij de selectie van derden/hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

De cliënt is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.

Partijen zijn beiden gerechtigd om de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, mits zulks schriftelijk geschiedt en niet op een zodanig moment of tijdstip dat dit, gelet op de omstandigheden, onredelijk is.

Alle bedingen van deze voorwaarden zijn mede gemaakte ten behoeve de medewerkers en overige personen die voor of namens RENATE KUNST werkzaam zijn.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid, op welke grond dan ook, van RENATE KUNST en de bij haar werkzame personen is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. Deze aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

RENATE KUNST is voor tekortkomingen van derden/hulppersonen slechts aansprakelijk indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade door haar op de hulppersonen of derden kan worden verhaald. RENATE KUNST is gemachtigd door cliënt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden/hulppersonen te aanvaarden.

De cliënt is gehouden om alle informatie die relevant is voor een correcte en volledige vervulling van de opdracht aan de behandelend advocaat/medewerker ter beschikking te stellen. RENATE KUNST is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de cliënt haar advocaat/medewerker onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt of gegevens niet tijdig heeft verstrekt.

Cliënt vrijwaart RENATE KUNST tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, welke samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de cliënt zijn of worden verricht, behoudens opzet en grove schuld zijdens RENATE KUNST bij het ontstaan van die aanspraken.

Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van RENATE KUNST, is het cliënt buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan de bij de uitvoering van een opdracht vervaardigde stukken zoals (concept-)contracten of processtukken, te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Honorarium en kosten

Voor de uitvoering van de opdracht is cliënt honorarium verschuldigd, verschotten (zoals griffierechten, reis - en verblijfkosten, en deurwaarderskosten), kosten van ingeschakelde derden, een forfaitair op 6% van het honorarium niet te specificeren bedrag aan kantoorkosten (zoals porti -, fax -, telefoon -, kopieerkosten etc.) en omzetbelasting, tenzij cliënt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt.  Het te declareren honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd, waarbij verrichte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal 3 minuten. Als honorarium geldt het gehanteerde basisuurtarief (in 2023 € 189,--) of het in afwijking daarvan (bijvoorbeeld in verband met het betrokken financiële belang van de zaak en/of de mate waarin gebruik moet worden gemaakt van gespecialiseerde kennis) overeengekomen tarief. RENATE KUNST is bevoegd het overeengekomen tarief, jaarlijks ingaande januari te verhogen/verlagen met het procentuele verschil tussen het indexcijfer CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, reeks voor de Overheid (juli publicatie), van enig jaar en het overeenkomstige indexcijfer in het voorafgaande jaar.

Declaraties worden per e-mail verzonden aan het door opdrachtgever opgegeven e-mailadres.

De cliënt is gehouden om op verlangen van RENATE KUNST tot betaling van een voorschot over te gaan. De cliënt is gehouden om na een daartoe strekkend verzoek aan RENATE KUNST nadere zekerheid te verschaffen die tot nakoming van zijn bestaande en toekomstige financiële verplichtingen zal dienen.

Indien een declaratie door een opdrachtgever niet tijdig is voldaan, is RENATE KUNST gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van RENATE KUNST voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie per e-mail.

Reclames en aansprakelijkheidsstelling met betrekking tot een beweerdelijk verwijtbaar gebrek in de nakoming door RENATE KUNST van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van drie maanden nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend. Alle aanspraken van cliënt verjaren in elk geval na verloop van vijf jaar na de dagtekening van de laatste declaratie.

Betaling

Betaling dient te geschieden in Euro's, binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie middels storting op de aangegeven rekening. Contante betalingen zijn in beginsel niet mogelijk. Uitsluitend indien de cliënt gemotiveerd kan aantonen dat girale betaling voor hem redelijkerwijze te bezwaarlijk is, kunnen declaraties à contant worden voldaan, met dien verstande dat daarvoor een maximum bedrag geldt van € 1000,-. Het maximumbedrag geldt per zaak, of in een periode van ten hoogste één jaar ten behoeve van dezelfde cliënt. Verrekening is niet toegestaan. Wijziging in regelgeving is voor RENATE KUNST een rechtvaardigingsgrond om nadere eisen te stellen aan een voorgenomen contante betaling.

RENATE KUNST is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten.

Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn, wettelijke rente verschuldigd zijn, alsmede gehouden zijn tot betaling van een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten berekend aan de hand van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme

RENATE KUNST kan in het kader van haar verplichtingen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en eventuele aanverwante dwingende regelingen gehouden zijn meldingen te doen bij de daarin aangewezen instanties.

Wijziging van algemene voorwaarden

RENATE KUNST is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van een opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de cliënt kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

Archivering

Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door RENATE KUNST gedurende minimaal 5 jaren worden bewaard. Na afloop van de bewaartermijn kan het dossier naar inzicht van RENATE KUNST worden vernietigd.

Toepasselijke recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen RENATE KUNST en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen over de rechtsverhouding tussen opdrachtgever/cliënt worden bij uitsluiting beslecht door de rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen, ongeacht wie de gedaagde partij is, tenzij de wettelijke bevoegdheidsregels zich daar dwingend tegen verzetten.